Ko meža īpašnieks iegūst, iestājoties kooperatīvā

1.Gan aktīvam (tādam īpašniekam, kurš domā par sava meža apsaimniekošanu), gan mazāk aktīvam meža īpašniekam tiks piedāvāta kompleksa meža apsaimniekošana, t.i., tiks apsekots meža īpašums kopā ar mežsaimniecības speciālistu, lai kopīgi noteiktu veicamos darbus mežā – izstrādi, kopšanu, stādīšanu, u.c., piemeklētu šo darbu realizēšanai iespējamos projektus un sastādītu laika grafikus darbu veikšanai gan tuvākajam gadam, gan nākotnei, tā, lai īpašnieka meža īpašums tiktu sakopts, uzturēts labā stāvoklī un vienlaicīgi dotu ienākumus ilgākā laika posmā, t.i., tiks sagatavoti meža apsaimniekošanas projekti.
Konsultācijas kooperatīva biedriem būs bez maksas, savukārt tad, kad būs jāuzsāk darbi meža īpašumā, kooperatīvā strādājošie speciālisti veiks nepieciešamos pasākumus, lai piesaistītu pakalpojumu veicējus, pārdotu izstrādāto produkciju no īpašnieka meža un veiks pārējās nepieciešamās darbības par īpašniekam ekonomiski visizdevīgākajām tirgus cenām, tādejādi kooperatīva biedram nebūs jālauza galva par darbiem, kas saistīti ar īpašuma apsaimniekošanu.

2.Kooperatīvs, lai varētu saņemt pakalpojumus par izdevīgām cenām meža īpašumu apsaimniekošanai un realizēt produkciju par optimālāko tirgus cenu, apkopos visu kooperatīva biedru vajadzības konkrētam saimnieciskajam gadam, un tādejādi jau gada sākumā zinās nepieciešamos darbu apjomus un realizējamos produkciju, kā rezultātā varēs runāt ar dažādu pakalpojumu sniedzējiem par konkrētiem veicamo darbu apjomiem un termiņiem, tādejādi panākot pēc iespējas labāku pakalpojumu cenu. Savukārt, zinot realizējamās produkcijas apjomus un jau gada sākumā vienojoties ar produkcijas uzpircējiem par piedāvājamo apjomu, tiks panāktas pēc iespējas izdevīgākas pārdodamās produkcijas tirgus cenas, piemēram, jau tagad ir zināms, ka gadījumos, kad uzpircēji zina, ar kādiem apjomiem var rēķināties, iepirkšanas cena tiek paaugstināta par vismaz 1 EUR uz katru pārdodamās produkcijas kubikmetru, ņemot vērā tajā brīdī spēkā esošo tirgus cenu.

3.Kooperatīvs, piesaistot pakalpojumu sniedzējus meža apsaimniekošanā, veiks sniegto pakalpojumu kontroli, tādejādi nodrošinot, lai kooperatīva biedru meža īpašumos tiktu veikti kvalitatīvi pakalpojumi par tirgus cenām.

4.Katram kooperatīva biedram, iestājoties kooperatīva, ir jāiegādājas 10 pajas. Biedra pajas ir kapitāla uzkrājums, jo, biedram izstājoties no kooperatīva vai kooperatīvu likvidējot, tās tiek izmaksātas naudā. Turklāt, ja kooperatīvs gadu noslēdz ar pārpalikumu, tad biedru kopsapulce var lemt par pārpalikuma daļas sadali starp biedriem, kuri attiecīgajā gadā ir izmantojuši kooperatīva pakalpojumus, izmaksājot dividendes. Apgrozījums kooperatīvā veidojas ne tikai no darījumiem ar biedru meža īpašumiem, bet arī uz ārpusi sniegtajiem pakalpojumiem. Līdz ar to visi tie ieņēmumi, kas tiek gūti no pakalpojumiem uz āru arī tiek pieskaitīti kooperatīva ieņēmumiem un peļņai, kas savukārt palielina biedriem izmaksājamās dividendes peļņas gadījumā.

<iframe width="868" height="488" src="https://www.youtube.com/embed/Kmm0RB1Fq8k" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

KĀ KĻŪT PAR BIEDRU?